Hi! I’m Chris. πŸ‘‹

I like to ride bikes 🚲, drink flat whites β˜•οΈ and tinker with things on the web πŸ•Έ.

I write about the planet’s finest mountain bike trails over on Trailnose.

I tweet occasionally (mostly about animals, coffee and mountains) at @bluefuton.